دسته بندی مطالب

ارتباط با مسئولین خدمات

ردیف کد عنوان خدمت نام پاسخگو خدمت نام خانوادگی پاسخگو خدمت تلفن تماس حوزه ساعات پاسخگویی
1 13031465102 تغییر تعرفه زهرا احمدی 38381434 ستادی در سطح کل استان 7:00-15:30
2 13031465103 صدرو قبض المثنی
3 13031465108 خود اظهاری مصرف برق مشترکین
4 13031466005 درخواست اصلاح اطلاعات
5 13031466006 درخواست اصلاح نام
6 13031466007 درخواست تغییر نام
7 13031466010 درخواست قطع موقت
8 13031466011 درخواست وصل مجدد
9 13031465100 تسویه حساب محمد علی جعفرخانی 38381432 ستادی در سطح کل استان 7:00-15:30
10 13031465101 تسویه بدهی
11 13031465104 درخواست بررسی صورتحساب
12 13031465105 مشاهده سوابق مصارف وصورتحساب
13 13031465106 مشاهده سوابق پرداخت
14 13031465107 مشاهده قبوض برق سازمانها وادارات
15 13031466008 درخواست آزمایش کنتور مهدی دهقان 38381511 ستادی در سطح کل استان 7:00-15:30
16 13031466012 درخواست تعویض کنتور
17 13031466001 درخواست تغییر مکان داحلی آتنا عابدی 38381424 ستادی در سطح کل استان 7:00-15:30
18 13031466009 درخواست اصلاح سرویس انشعاب
19 13031466013 درخواست تقسیط انشعاب علی اکبر کمانکش 38381423 ستادی در سطح کل استان 7:00-15:30
20 13031467100 درخواست افزایش آمپراژ
21 13031467101 درخواست کاهش آمپراژ
22 13031467102 درخواست انشعاب آمپری
23 13031467103 درخواست تفکیک یا ادغام انشعاب
24 13031467104 درخواست واگذاری برق موقت
25 13031466000 درخواست انصراف قبل از نصب رضا نمکی 38381422 ستادی در سطح کل استان 7:00-15:30
26 13031466002 درخواست نصب مجدد
27 13031466003 درخواست جمع آوری موقت
28 13031466004 درخواست جمع آوری دائم
29 سامانه iranesp بهروز خودسیانی 38381433 ستادی در سطح کل استان 7:00-15:30
30 علی اکبر کمانکش 38381423 ستادی در سطح کل استان 7:00-15:30
31 مهدی آقا محمدی 38381308 ستادی در سطح کل استان 7:00-15:30
32 زهرا احمدی 38381434 ستادی در سطح کل استان 7:00-15:30
Powered by DorsaPortal