دسته بندی مطالب

ردیف

کد

عنوان خدمت

نام پاسخگو خدمت

نام خانوادگی پاسخگو خدمت

تلفن تماس

حوزه

ساعات پاسخگویی

1

13031465102

تغییر تعرفه

زهرا

احمدی

38381434

ستادی در سطح کل استان

7:30-14:30

2

13031465103

صدرو قبض المثنی

3

13031465108

خود اظهاری مصرف برق مشترکین

4

13031466005

درخواست اصلاح اطلاعات

5

13031466006

درخواست اصلاح نام

6

13031466007

درخواست تغییر نام

7

13031466010

درخواست قطع موقت

8

13031466011

درخواست وصل مجدد

9

13031465100

تسویه حساب

محمد علی

جعفرخانی

38381432

ستادی در سطح کل استان

7:30-14:30

10

13031465101

تسویه بدهی

11

13031465104

درخواست بررسی صورتحساب

12

13031465105

مشاهده سوابق مصارف وصورتحساب

13

13031465106

مشاهده سوابق پرداخت

14

13031465107

مشاهده قبوض برق سازمانها وادارات

15

13031466008

درخواست آزمایش کنتور

مهدی

دهقان

38381511

ستادی در سطح کل استان

7:30-14:30

16

13031466012

درخواست تعویض کنتور

17

13031466001

درخواست تغییر مکان داحلی

آتنا

عابدی

38381424

ستادی در سطح کل استان

7:30-14:30

18

13031466009

درخواست اصلاح سرویس انشعاب

19

13031466013

درخواست تقسیط انشعاب

علی اکبر

کمانکش

38381423

ستادی در سطح کل استان

7:30-14:30

20

13031467100

درخواست افزایش آمپراژ

21

13031467101

درخواست کاهش آمپراژ

22

13031467102

درخواست انشعاب آمپری

23

13031467103

درخواست تفکیک یا ادغام انشعاب

24

13031467104

درخواست واگذاری برق موقت

25

13031466000

درخواست انصراف قبل از نصب

رضا

نمکی

38381422

ستادی در سطح کل استان

7:30-14:30

26

13031466002

درخواست نصب مجدد

27

13031466003

درخواست جمع آوری موقت

28

13031466004

درخواست جمع آوری دائم

Powered by DorsaPortal