دسته بندی مطالب

ارتباط با مسئولین معاونت ها و دفاتر

حوزه نام سمت شماره تماس
دفتر مدیریت عامل آقای حسینعلی یاوری مسئول دفتر مدیر عامل 32228050
معاونت مالی و پشتیبانی خانم مسلمی مسئول امور دفتری 32228051
معاونت مهندسی خانم پیرولی مسئول امور دفتری 32211008
معاونت برنامه ریزی خانم پیرولی مسئول امور دفتری 32211008
معاونت منابع انسانی خانم بیات مسئول امور دفتری 32241012
معاونت فروش و خدمات مشترکین خانم فرجی مسئول امور دفتری 32242002
معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ خانم جعفری مسئول امور دفتری 32246002
دفتر حراست و امور محرمانه آقای کحالی مسئول دفتر حراست 32211006
دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات     32225004
دفتر روابط عمومی     32225005


Powered by DorsaPortal