فرم نظر سنجی رضایتمندی خدماتشفافیت فرایندیشفافیت فرایندیشفافیت فرایندیشفافیت فرایندیپاسخگویی و مسئولیت پذیریپاسخگویی و مسئولیت پذیریپاسخگویی و مسئولیت پذیریپاسخگویی و مسئولیت پذیریزمان فرایندزمان فرایندزمان فرایندنظام مند بودن فرایندزمان فرایندنظام مند بودن فرایندنظام مند بودن فرایندنظام مند بودن فرایندکلیت فرایندکلیت فرایندکلیت فرایندکلیت فرایندچه میزان از نحوه پیگری وانجام کارهای ارجاع در خصوص دریافت خدمت موردنظر رضایت دارید؟چه میزان رهنمایی ها واطلاعات مندرج در سایت برای دریافت خدمت مورد نظر استفاده وکاربردی است؟چه میزان از زمان مورد نیاز برای دریافت خدمت رضایت دارید؟چه میزان از نحوه برخورد کارکنان شرکت در زمان و تحویل خدمت رضایت دارید؟نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کارنحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدماتانجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصینحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطهامکانات رفاهی و فضای ارائه خدمتبه موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات ، نظرات و پیشنهادهای شماراهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیری وضعیت درخواست هادقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشدتعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمتتعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمتنظم ، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمتدریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی با حضور در هنگام مراجعهارائه اطلاعات تکراری (کپی شناسنامه، کارت ملی، ارائه چندباره اطلاعات) به واحدهای مختلفاحساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمتاحساس رضایت از کل خدمت دریافت شده